SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ (03/09/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc:

– Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Ngọc Hiền, sinh ngày 25/10/1975, Cử nhân Đồ họa, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Tài chính và Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

– Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Kiên, sinh ngày 05/7/1979, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Phó Chánh Văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Đình kèm: 

Quyết định bổ nhiệm người nội bộ

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Bản cung cấp thông tin của Ông Phan Ngọc Hiền

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Kiên