SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (19/04/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty đối với bà Hà Thị Minh Nguyệt; Điều động và bổ nhiệm Ông Chu Quang Toản giữ chức Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán; Giao Ông Chu Quang Toản phụ trách Tài chính Kế toán của Tổng Công ty, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty.

FILE ĐÍNH KÈM