SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (04/01/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc Thay đổi người có liên quan của Người nội bộ. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 04/TB-ĐLDK ngày 04/01/2022 Trân trọng!