SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: THÔNG QUA NỘI DUNG BỔ SUNG SỐ 14 CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1 (06/03/2020)

Ngày 05/03/2020, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-ĐLDK về việc thông qua nội dung Bổ sung số 14 của Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 số 45/HĐKT-ĐLDK ký ngày 04/06/2008 giữa PV Power và PV GAS.

Đính kèm: Thông báo số 398/TB-ĐLDK ngày 05/03/2020