SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVPOWER ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (28/12/2020)

Ngày 28/12/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 172/NQ-ĐLDK về việc chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 172/NQ-ĐLDK