SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVPOWER ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CHO TOÀN BỘ 2.341.871.600 CỔ PHIẾU (08/11/2018)

Ngày 06/11/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: POW) đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 95/2018/GCNCP-VSD cho toàn bộ 2.341.871.600 cổ phiếu.

Đính kèm:

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 

VSD nhận đăng ký lưu ký cổ phiếu