SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Quy định về thiết kế nhà máy điện hạt nhân (30/10/2013)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2013.


Cụ thể, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân làm thay đổi thiết kế kỹ thuật thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Theo đó thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân được thực hiện khi có yêu cầu thay đổi hoặc trong quá trình thi công cần phải thay đổi, điều chỉnh thiết kế để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án. Trong trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi địa điểm, quy hoạch xây dựng, mục tiêu, quy mô hoặc làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt của công trình thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt.

Theo Bộ Công Thương, việc thiết kế bản vẽ thi công do nhà thầu thực hiện theo thông lệ quốc tế, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản như: phù hợp với thiết kế kỹ thuật được duyệt; đảm bảo các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy; bản vẽ thi công được lập, phê duyệt đáp ứng tiến độ thi công xây dựng công trình; bản vẽ chi tiết các bộ phận công trình phải thể hiện đầy đủ vị trí, kích thước, quy cách và số lượng từng loại vật liệu, cấu kiện…