SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tuabin khí (07/01/2011)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ban hành Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tuabin khí. Tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ở mức tối thiểu và chung nhất về các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, rủi ro cho người, thiết bị và môi trường nhà máy. Đồng thời, đưa ra các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và môi trường trong quá trình vận hành, sửa chữa hay bảo quản, bảo dưỡng các chất liệu, vật tư, thiết bị của nhà máy điện Tuabin (Turbine) khí...

 

Xem chi tiết.