SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tái cấu trúc ngành điện đạt bước tiến quan trọng (29/10/2013)

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng gửi đến Quốc hội, quá trình từng bước giảm tính độc quyền kinh doanh điện, tái cấu trúc ngành điện đã đạt được một số bước tiến quan trọng. 

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, sau hơn một năm vận hành (từ 1/7/2012), thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả bước đầu tích cực. Như tạo ra các tín hiệu tốt để thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện thông qua bản chào giá của nhà máy.

Đồng thời giá điện được hình thành theo quy luật cung cầu khách quan, tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện trong thị trường, thúc đẩy các nhà máy chủ động nâng cao hiệu quả cạnh tranh và giảm chi phí phát điện của các nhà máy.

Việc cải tổ ngành điện, tái cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), theo Bộ trưởng cũng được khẩn trương thực hiện để đảm bảo vận hành thị trường điện đạt hiệu quả cao. Với tính chất độc quyền tự nhiên, khâu truyền tải điện sẽ được nhà nước giữ độc quyền để đảm bảo an ninh cung cấp điện theo quy định tại Luật Điện lực. Các khâu phát điện, phân phối điện, bán lẻ điện sẽ được tiếp tục thị trường hóa nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Quá trình từng bước giảm tính độc quyền kinh doanh điện, tái cấu trúc ngành điện được Bộ trưởng đánh giá đã đạt được một số bước tiến quan trọng. Theo đó, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia sẽ được chuyển đổi theo hướng thành đơn vị hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước, với chức năng vận hành hệ thống điện và thị trường điện, qua đó đảm bảo tính độc lập không trùng lợi ích với các đơn vị bán điện và mua điện.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức của các đơn vị trong thị trường điện và lộ trình tái cơ cấu ngành điện từng bước vững chắc...