SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tài liệu Pháp quy về công tác An toàn-Sức khỏe-Môi trường (22/08/2011)

TÀI LIỆU PHÁP QUY

Về công tác An toàn Sức khoẻ Môi trường

I/ CÁC VĂN BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:

- Bộ Luật lao động sửa đổi bổ sung được QH khoá X kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02/4/2002

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật lao động được QH khoá XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 195/1994/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.

- Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01/3/1999 về việc bổ sung Nghị định 195/1994/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Nghị định số 199/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 195/1994/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Thông tư số 20/1997/TT-BLĐTBXH ngày 17/12/1997 hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công tác Bảo hộ lao động.

- Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28/5/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

- Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư Liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ.

- Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp.

- Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

- Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi.

- Thông tư Liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTngày 21/5/2012 hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

- Thông tư Liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

- Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/12/2008 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

- Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

II/ CÁC VĂN BẢN VỀ SỨC KHOẺ:

- Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân được QH khoá VIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/6/1989

- Luật An tòan thực phẩm được QH khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thông tư Liên Bộ số 08/TT-LB ngày 19/5/1976 quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức mắc bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư Liên Bộ số 29/TT-LB ngày 25/12/1992 bổ sung một số bệnh nghề nghiệp.

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-LĐTBXH ngày 20/4/1998hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.

- Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 09/2000/TT- BYT ngày 28/4/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thông tư Liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi bổ sung khoản 2 mục IIThông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.

- Thông tư số 12/2006/TT- BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tếhướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tếhướng dẫn khám sức khỏe.

- Thông tư số 19/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Quyết định số 27/2006/QĐ- BYT ngày 21/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung 04bệnh nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

- Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Quyết định số 915/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Quyết định số 1629/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Quyết định số 190/1999/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

III/ CÁC VĂN BẢN VỀ PCCC:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy được QH khoá X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12/7/2001.

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT- BTM-BCA ngày 10/5/2001 của Bộ Thương mại- Bộ Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiệnchữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

- Thông tư số 04/2004/TT- BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

IV/ CÁC VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG:

- Luật Bảo vệ Môi trường được QH khoá XI thông qua ngày 29/11/2005

- Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng số 1529/1998/TTLT- BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 về hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, vật liệu và xây dựng.

- Thông tư số 12/2006/TT- BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệphướng dẫn một số điều của Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.

- Thông tư số 13/2007/TT- BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 05/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/01/2006 hướng dẫn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện.

- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06/02/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Thông tư số 12/2011/TT- BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 26/2011/TT- BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 40/2011/TT- BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương qui định về khai báo hóa chất.

- Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại.

- Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

- Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố tràn dầu.

V/ CÁC VĂN BẢN VỀ DẦU KHÍ:

- Luật Dầu khí QH khoá IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/7/1993

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí QH khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09/6/2000

- Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí.

- Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.

- Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 08/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí.

- Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

- Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16/8/2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa.

- Hướng dẫn Quản lý an toàn lao động và vệ sinh lao động trong các hoạt động dầu khí.

- Hướng dẫn giám sát an toàn trong các hoạt động dầu khí.

- Hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí.

VI/ CÁC VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÁO:

- Pháp lệnh PCLB được UBTVQH khoá IX,thông qua ngày 08/3/1993

- Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão.

- Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000.

- Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Quyết định số 124/2007/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý trang bị, tìm kiếm, cứu nạn.

VII/ CÁC VĂN BẢN VỀ THIẾT BỊ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN:

- Thông tư số 35/2009/TT- BCT ngày 09/12/2009 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

- Thông tư số 02/1998/TT- BCN ngày 09/03/1998 hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp.

- Thông tư số 32/2011/TT- BLĐTBXH ngày 14/11/2011 hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Thông tư số 20/2009/TT- BTC ngày 04/02/2009 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Thông tư số 37/2010/TT- BLĐTBXH ngày 22/12/2010 hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Thông tư số 14/2011/TT- BCT ngày 30/3/2011 sửa đổi bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp.

- Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

- Thông tư số 08/2012/TT- BCT ngày 09/4/2012 của Bộ Công Thương ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Quyết định số 135-QĐ/LB ngày 05/9/1981 của Liên Bộ Lao động-Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn các nồi hơi.

- Quyết định số 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng - thang máy.

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.

- Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn.

- Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng.

VIII/ CÁC VĂN BẢN VỀ NGÀNH ĐIỆN:

- Luật Điện lực được QH khoá XI kỳ họp thứ 6thông qua ngày 03/12/2004

- Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 103/2004/NĐ-CP ngày 01/3/2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra điện lực.

- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Thông tư số 40/2009/TT- BCT ngày 31/12/2009 quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện.

- Thông tư số 43/2010/TT- BCT ngày 29/12/2010 quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương.

- Thông tư số 32/2010/TT- BCT ngày 30/7/2010 quy định hệ thống điện phân phối.

- Thông tư số 03/2010/TT- BCT ngày 22/01/2010 quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Thông tư số 20/2011/TT- BLĐTBXH ngày 29/7/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.

- Thông tư số 21/2009/TT- BKHCN ngày 30/9/2009 ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử.

- Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCN ngày 26/11/2001.

- Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN ngày 09/01/2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN ngày 28/03/2007của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia.

- Quyết định số 19/2006/QĐ - BCNngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệpvề việc ban hành Quy phạm trang bị điện (04 tập).

- Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN ngày 13/3/2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia.

- Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điên.

IX/ CÁC VĂN BẢN VỀ AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

- Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 22/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung, thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

- Quyết định số 1879/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực song phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

- Các quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23/9/2010, 1880/QĐ-TTg ngày 13/10/2010, 198/QĐ-TTg ngày 10/02/2011, 624/QĐ-TTg ngày 26/4/2011, 686/QĐ-TTg ngày 12/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận liên hồ chứa các hồ trong mùa lũ 2011.

- Thông tư số 34/2010/TT- BCT ngày 07/10/2010 quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

- Thông tư số 33/2008/TT- BNNPTNT ngày 04/02/20080 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.