SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (23/12/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo Bản cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT

Bản cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm soát 

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan