SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (01/04/2020)

Ngày 24/2/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã có Thông báo số 318/TB-ĐLDK về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 17/4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được Tổng công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng!Đính kèm: Thông báo số 612/TB-ĐLDK ngày 01/4/2020