SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (09/04/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc PV Power hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: Thông báo số 730/TB-ĐLDK ngày 8/4/2021Trân trọng!