SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (13/11/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, như sau:

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:         10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:                  HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 12/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 154/NQ-ĐLDK ngày 13/11/2020