SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (06/04/2021)

Ngày 06/4/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó:

  • Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/05/2021.
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/4/2021.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng!

Đính kèm: Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK