SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (18/05/2018)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trân trọng công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018.

Nội dung chi tiết: Xem tại đây