SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 (22/10/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020

Chi tiết: Thông cáo nhà đầu tư 9 tháng đầu năm