SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 02/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020 CỦA PV POWER (12/03/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2020 và kế hoạch tháng 03/2020.

CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 02/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020