SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA PVPOWER (15/08/2018)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 7/2018 và kế hoạch tháng 8/2018.

Chi tiết: Tình hình SXKD tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2018 của PV Power