SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA PV POWER (14/09/2018)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 8/2018 và kế hoạch tháng 9/2018.

Chi tiết: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA PV POWER