SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI PV POWER BACKAN (26/09/2019)

Ngày 25/9/2019, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành Nghị quyết số 113/NQ-ĐLDK về việc thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PV Power BacKan), cụ thể:

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/ cổ phiếu
  • Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 100%

Đính kèm:

Thông báo số 2139/TB-ĐLDK ngày 26/9/2019