SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ (04/03/2021)

Ngày 04/03/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-ĐLDK về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. Theo đó, số lượng cổ phần bán chuyển nhượng vốn: 19.931.430 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần PV Power đang sở hữu.

Đính kèm: Thông báo số 459/TB-ĐLDK ngày 4/3/2021

Trân trọng!