SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA PV POWER TẠI NGÀY 26/4/2021 ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (10/05/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo Tóm tắt sổ cổ đông ngày 26/4/2021 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo số 952/TB-ĐLDK ngày 10/5/2021

Trân trọng!