Thứ tư, 16/03/2022 | 15:05

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (EVNI)

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (EVNI)

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (EVNI)

Ngày 16/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐLDK về việc Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI), cụ thể:
  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
  • Tên chứng khoán: EIC.
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng).
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Số lượng cổ phần PV Power sở hữu: 2.880.000 CP (chiếm 7,85% số lượng cổ phần đã phát hành).
  • Số lượng cổ phần bán chuyển nhượng vốn: 2.880.000 CP, chiếm 100% số cổ phần đang sở hữu.
  • Phương thức phân phối: Giao dịch khớp lệnh tập trung qua hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 339/TB-ĐLDK ngày 16/03/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan