Thứ ba, 29/03/2022 | 15:44

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:  Thông báo mời họp Mẫu giấy Ủy quyền Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Mẫu đơn đề cử Thành viên HĐQT Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Tờ trình thông qua Báo cáo KQSXKD 2021 BCTC 2021; Phương án phân phối lợi nhuận 2021 Kế hoạch SXKD 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán  Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 Các Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát Tờ trình Kế hoạch tiền lương thù lao tiền thưởng HĐQT BKS năm 2022 Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT  Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Danh sách đề cử bầu Thành viên HĐQT Tóm tắt Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Dự thảo Nghị quyết Đại hội Trân trọng!  
;

Bài liên quan