Thứ sáu, 15/06/2018 | 10:49

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA PVPOWER

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA PVPOWER

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CỦA PVPOWER

Các nội dung đính kèm: Thông báo mời họp Xác nhận dự họp Giấy uỷ quyền Giấy uỷ quyền (theo nhóm) Chương trình đại hội Quy chế tổ chức đại hội Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS Thông báo về việc ứng cử, đề cử HĐQT Thông báo về việc ứng cử, đề cử BKS Đơn ứng cử HĐQT Đơn đề cử HĐQT Đơn ứng cử BKS Đơn đề cử BKS Mẫu sơ yếu lý lịch Danh sách đề cử bầu Hội đồng Quản trị Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát Điều lệ tổ chức và hoạt động PV Power (dự thảo) Quy chế quản trị nội bộ PV Power Kế hoạch SXKD năm 2018 Kế hoạch tiền lương, thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS năm 2018 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh theo mô hình CTCP Chủ trương niêm yết cổ phiếu TCT trên sàn giao dịch chứng khoán HCM  
;

Bài liên quan