KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo  “Phân tích rung động theo tiêu chuẩn ISO 18436 - 2 CAT II”

Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo “Phân tích rung động theo tiêu chuẩn ISO 18436 - 2 CAT II”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện  gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV  Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức chương trình đào tạo

Thư mời quan tâm đối với dịch vụ giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

Thư mời quan tâm đối với dịch vụ giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP