SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2019 (03/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Tính đến tháng 11, sản lượng than của Ấn Độ đạt 430 triệu tấn
2. CIL cung cấp 25% sản lượng than cho các công ty ngoài điện lực
3. Universal Coal, Australia được cấp quyền khai thác cho dự án Eloff Nam Phi

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2019: