SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2019 (11/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Sản lượng than của Coal India từ tháng 4 đến tháng 12 đạt 412,45 triệu tấn
2. Ấn Độ tập trung tăng sản lượng than khai thác
3. Sản lượng than của Indonesia vượt mục tiêu đề ra trong năm 2018

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2019: