SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 04 NĂM 2018 (11/04/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 04 NĂM 2018
1. Than của Australia xuất khẩu từ cảng Gladstone trong tháng 3 dưới mức 5 triệu tấn
2. Lượng than xuất khẩu trong tháng 2 của Nam Phi tăng 1%
4. Số lượng tàu chờ làm hàng tại các bến than của Port Waratah Coal Services tăng lên 11 tàu

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 04 NĂM 2018