SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (20/06/2013)


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.
 
 
 

Tổng kinh phí dự án trên là 544.000 USD, trong đó vốn ODA của ADB là 500.000 USD, vốn đối ứng 44.000 USD.

Bộ Công Thương hoàn chỉnh văn kiện, thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trên.