SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN HỮU QUÝ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ (16/09/2020)

Ngày 31/8/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-ĐLDK về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Hữu Quý, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kể từ ngày 01/10/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo số 1864/TB-ĐLDK ngày 16/9/2020