SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (VLP) (09/03/2022)

Ngày 09/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-ĐLDK về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP), cụ thể:
  • Tên cổ phần: Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP)
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  • Mênh giá cổ phần: 10.000đ/ cổ phần
  • Số lượng cổ phần PV Power sở hữu: 30.805.200 CP (chiếm 8,64% số lượng cổ phần đang lưu hành của VLP). Trong đó: Số lượng cổ phần được phép tự do chuyển nhượng: 30.805.200 CP
  • Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 30.805.200 CP, chiếm 100% số cổ phần đang sở hữu.
Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 301/TB-ĐLDK ngày 09/03/2022 Trân trọng!