SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sáu phương án cân bằng cung cầu điện năm 2014 (10/12/2013)

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) vừa trình Bộ Công Thương phương án tính toán cân bằng, cung cầu điện cho năm 2014.

Theo đó, các phương án A0 xây dựng bao gồm: Phương án 1: điện thương phẩm tăng 10%, tần suất nước về 65%; Phương án 2: điện thương phẩm tăng 10%, tần suất nước về 75%; Phương án 3: điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về 65%; Phương án 4: điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về 75%; Phương án 5: điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về 75%, ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông có thể vận hành từ tháng 5/2014; Phương án 6: điện thương phẩm tăng 10%, lưu lượng nước về năm 2014 dự báo bằng 50% theo lưu lượng thiết kế + 50% theo 5 năm vận hành gần nhất.

Theo đánh giá, cả 6 phương án này, cân bằng cung cầu điện năm 2014 đều được đảm bảo, hệ thống sẽ không phải tiết giảm phụ tải. Tuy nhiên, sẽ phải huy động tối đa các tổ máy tuabin khí ở miền Nam trong mùa khô đối với tất cả các phương án để đáp ứng nhu cầu phụ tải của miền Nam.

Đặc biệt, sản lượng nhiệt điện dầu (giá cao) huy động ở mức thấp, kể cả với phương án xấu nhất thì chỉ huy động khoảng 624 triệu kWh nhiệt điện dầu cả năm. Tuy nhiên, trong trường hợp đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông có thể vào vận hành sớm từ đầu tháng 5/2014, sẽ không phải huy động các nguồn nhiệt điện dầu.

Đối với các phương án truyền tải, đường dây 500kV luôn truyền tải ở mức cao trong cả năm. Số giờ vận hành ở mức công suất trên 70% của các đường dây trên giao diện Trung - Nam trong các tháng mùa khô phổ biến ở mức 50-75% tổng thời gian trong ngày.