SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (15/06/2018)