SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU POW TRÊN UPCOM (24/12/2018)

Ngày 21/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: POW

– Mệnh giá: 10.000đồng/ cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 467.802.523 cổ phiếu (Bốn trăm sáu mươi bẩy triệu tám trăm linh hai nghìn năm trăm hai mươi ba cổ phiếu)

– Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 4.678.025.230.000 đồng (Bốn nghìn sáu trăm bẩy mươi tám tỷ không trăm hai mươi lăm triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

– Ngày hủy đăng ký giao dịch: 28/12/2018

– Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 27/12/2018

– Lý do hủy đăng ký giao dịch: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khóan chưa niêm yết.

Trân trọng thông báo!

ĐÍNH KÈM:

Quyết định 812/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2018