SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 07/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2019 CỦA PV POWER (13/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 07/2019 và kế hoạch tháng 08/2019.

CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 07/2019 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2019