SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 10/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020 CỦA PV POWER (06/11/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2020 và kế hoạch tháng 11/2020.

CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 10/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020