SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Trên 600 tỉ đồng cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn (13/11/2013)

Đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đầu tư 606 tỉ đồng để cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận.

Trong đó, chi phí sửa chữa tối thiểu lưới điện là 134 tỉ đồng và 472 tỉ đồng gắn công tơ và nhánh rẽ vào hộ dân.

Khối lượng thực hiện tiếp nhận gồm 16.886km lưới hạ áp với 19.087 công tơ tổng, số hộ dân được mua điện trực tiếp là trên 1.158.000 hộ. Sau khi hoàn tất việc cải tạo lưới điện, hiện TCty đã bán điện trực tiếp đến 4,1 triệu hộ dân nông thôn, chiếm tỉ lệ 90% số hộ được mua điện trực tiếp do ngành điện quản lý.