PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ X

PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ X

PV Power tổ chức hội thảo về Quy định thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác.

PV Power tổ chức hội thảo về Quy định thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác.

HỘI THAO ATVSLD-PCCN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ X NĂM 2018

HỘI THAO ATVSLD-PCCN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ X NĂM 2018

AT-SK-MT (23.05.2018)
PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ AN TOÀN – SỨC KHOẺ – MÔI TRƯỜNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2018

PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ AN TOÀN – SỨC KHOẺ – MÔI TRƯỜNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  CÔNG TÁC TRUNG TU NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRUNG TU NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1

Hội nghị An toàn sức khoẻ môi trường thường niên lần thứ VIII năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội nghị An toàn sức khoẻ môi trường thường niên lần thứ VIII năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

AT-SK-MT (26.05.2017)
Hội thao ATVSLĐ-PCCN Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2017

Hội thao ATVSLĐ-PCCN Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2017

AT-SK-MT (26.05.2017)