Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động

Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động

Hoạt động PVN (04.08.2020)
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Hoạt động PVN (04.08.2020)
Toàn văn Báo cáo Chính trị (tóm tắt) trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Toàn văn Báo cáo Chính trị (tóm tắt) trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Hoạt động PVN (04.08.2020)
Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Hoạt động PVN (02.08.2020)
Ngành Dầu khí - Những bước đi " từ không đến có"

Ngành Dầu khí - Những bước đi " từ không đến có"

Hoạt động PVN (01.08.2020)
Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Hoạt động PVN (01.08.2020)
Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hoạt động PVN (30.07.2020)