SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yên Bái: Kiểm tra việc phân phối, bán lẻ điện (09/10/2013)

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực năm 2013, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phân phối điện, bán lẻ điện và an toàn điện đối với điện lực các huyện thuộc Công ty Điện lực Yên Bái.


Theo báo cáo của Công ty điện lực Yên Bái, tính đến hết tháng 8 năm 2013 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 311.829.714  kWh, bằng 73,9% kế hoạch. Trong đó tỷ trọng theo 5 thành phần kinh tế: Nông lâm ngư nghiệp đạt 215.220 kWh chiếm tỷ trọng 0,08%, giảm 11,9 % so với cùng kỳ năm 2012; công nghiệp - xây dựng đạt 166.022.613 kWh chiếm tỷ trọng 53,24%, tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm 2012; thương nghiệp dịch vụ đạt: 5.399.871 kWh chiếm tỷ trọng 1,3%, tăng 8,3 % so với cùng kỳ năm 2012; ánh sáng tiêu dùng đạt 133.113.102 kWh chiếm tỷ trọng 42,69%, tăng 10,24 % so với cùng kỳ năm 2012; hoạt động khác 7.078.908 kWh chiếm tỷ trọng 2,27%, tăng 5,01 % so với cùng kỳ năm 2012.

Qua đợt kiểm tra cho thấy việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong hoạt động điện lực đã được Công ty Điện lực Yên Bái chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của Công ty Điện lực Yên Bái và tự kiểm tra, giám sát của Điện lực các huyện được thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý vận hành thiết bị đo đếm, sửa chữa đấu nối thiết bị điện và việc ngừng, giảm cấp điện, áp giá bán điện… được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Kiểm định thiết bị đo đếm điện năng theo định kỳ; việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện; ký hợp đồng và cấp điện cho bên mua điện; một số điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện chưa được xử lý...

Để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phân phối điện, bán lẻ điện và an toàn điện trên địa bàn, Sở Công Thương sẽ tiếp tục và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc về phân phối điện, bán lẻ điện và an toàn điện, dần chấn chỉnh các tồn tại, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, giữ vững ổn định an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.