SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019 (16/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Lượng than nhiệt nhập khẩu của Trung Quốc sẽ giảm 10-12 triệu tấn trong năm 2019
2. Trung Quốc giới hạn lượng than nhập khẩu trong năm 2019 bằng với mức năm 2018
3. Cảng Tần Hoàng Đảo tiếp tục giữ vị thế là cảng trung chuyển than nội địa lớn nhất

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019: