Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XIV năm 2024

PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XIV năm 2024

Thông báo mời báo giá mua sắm vật tư, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Hộp giảm tốc hệ thống nhiên liệu than NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024

Thông báo mời báo giá mua sắm vật tư, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Hộp giảm tốc hệ thống nhiên liệu than NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XIII

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XIII

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024