Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc với tỉnh Đồng Nai: Thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc với tỉnh Đồng Nai: Thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp - Hướng đến hiệu suất cao, môi trường làm việc hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp - Hướng đến hiệu suất cao, môi trường làm việc hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả”  cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Ban Chỉ đạo Nhà nước kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc của Dự án NMĐ Nhơn trạch 3 và 4

Ban Chỉ đạo Nhà nước kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc của Dự án NMĐ Nhơn trạch 3 và 4

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XIV năm 2024

PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XIV năm 2024