Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2023 - 2024

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2023 - 2024

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Petrovietnam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp, an sinh xã hội

Petrovietnam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp, an sinh xã hội

Hoạt động PVN (11.08.2023)
Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Hoạt động PVN (09.08.2023)
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “An ninh mạng công nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “An ninh mạng công nghiệp”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ”

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2023

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2023