Thứ sáu, 12/06/2020 | 16:09

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 12/6/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu đính kèm: Biên bản Đại hội Nghị quyết Đại hội Các nội dung được thông qua tại Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Tờ trình kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021-2025, Chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035 Tờ trình thông qua nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí của NMĐ Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt  Tờ trình thông qua nội dung mua bán khí bổ sung từ nguồn khí của Petronas cho NMĐ Cà Mau 1&2 Tờ trình sử dụng nguồn LNST chưa phân phối để mua lại cổ phần của NLĐ nghỉ việc Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử Tờ trình thông qua Dự án đầu tư xây dựng công trình NMĐ Nhơn Trạch 3&4
;

Bài liên quan