Thứ sáu, 24/05/2024 | 17:34

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 23/05/2024, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Thông báo số 987/TB-ĐLDK ngày 24/5/2024

Biên bản Đại hội và các nội dung được thông qua tại Đại hội

Nghị quyết Đại hội

Trân trọng!

;

Bài liên quan