Thứ sáu, 03/05/2024 | 15:37

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 22/04/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 818/TB-ĐLDK ngày 3/5/2024

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bài liên quan