Thứ tư, 26/04/2023 | 18:46

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 25/04/2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Tờ trình thông qua Báo cáo KQSXKD 2022, BCTC 2022, Phương án PPLN 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 sau kiểm toán

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Tờ trình KH tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS

Tờ trình thông qua giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT, KSV

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG